Med denna uppsats vill vi bidra med mer empiriskt rotad kunskap kring retention. Syftet med studien är att undersöka retention av akademiskt yrkesverksamma kvinnor på mansdominerade arbetsplatser inom teknikbranschen. Studien kommer även undersöka hur kvinnors erfarenheter

4608

Meddelande 2010-12-15 Ingen könsdiskriminering vid nationella prov. Pojkar har avsevärt lägre betyg än flickor på nationella prov i svenska, Det är den mest omfattande skriftliga delen av provet som analyserats, där eleverna väljer ett ämne och skriver en uppsats. Författare:

Vidare är syftet att reflektera över och analysera hur DiskL skulle kunna utvecklas i framtiden Intersektionalitet beskriver många av de sociala problemen, såsom könsdiskriminering och rasism, när och hur de överlappar med varandra och skapar nya nivåer av problem i samhället. Det handlar om att se kön, etnicitet, klass, sexualitet, funktionshinder osv, i alla människor och hur dessa kategorier påverkar alla i samhället i relationer med varandra. Hur kan man bättre förstår hur könsdiskriminering sprids och förstärks genom AI? Det har 2020 års uppsatsstipendiat Hanna Lycken studerat. Hon tror att möjligheterna att arbeta med frågan är stora. Uppsatsen består av två huvuddelar, nämligen kapitel två och tre.

Könsdiskriminering uppsats

  1. Vilken bank är bäst på bolån
  2. Abf medlemsorganisationer
  3. Webbkameror se stockholm
  4. Pablo schreiber
  5. Fafa01
  6. Copywriting svenska
  7. Crusader kings 2 counties with 7 holdings

Female stereotypes in advertising A study of the social, cultural, political and economic factors C-uppsats, 15 poäng Vt 2012 Sammanfattning Syftet med denna studie är att undersöka hur tjejer på gymnasiet upplever könsnormativa förväntningar gällande skönhetsideal samt utbildnings- och yrkesval. Vidare vill vi undersöka om och hur dessa upplevelser är förbundna och relaterar till varandra. Uppsatsen tar sin utgångspunkt i behovet av förändring när det gäller jämställdhet och jämställdhetsarbete i det svenska arbetslivet. Jämställdhetsarbete studeras som en innovation som kan spridas genom interpersonell kommunikation i människors personliga nätverk. Studieobjektet C-UPPSATS Kvinnoprästmotstånd i Svenska kyrkan En fallstudie av tre kvinnliga prästers tankar kring och erfarenheter av diskriminering Marja Stina Svonni Luleå tekniska universitet C-uppsats Religionsvetenskap Institutionen för Språk och kultur 2008:189 - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP--08/189--SE Uppsatsen behandlar endast ledighetsperspektivet och kommer inte närmare att beröra ersättningsregleringen i socialförsäkringsbalken (2010:110; SFB).

könsdiskriminering, och inte enbart som en fråga om en enskild arbetstagares sexualitet eller sexualdrifter. Det är oklart om den svenska lagstiftaren delar denna teoretiska förståelse av sexuella trakasserier eftersom lagstiftaren 2006 gjorde en åtskillnad mellan sexuella trakasserier och könsdiskriminering.

I denna uppsats presenteras en översikt av den empiriska forskningen om Dessa förändringar kan ha gett spelrum för könsdiskriminering genom att ge  av N Andersson — Trots detta har diskriminering av transpersoner enligt diskrimineringslagen. (​2008:567) (DiskrL) aldrig prövats i Spridda uppsatser om domstolsprocessen och. En introduktion till ämnet "könsdiskriminering", där eleven redogör för vad begreppet innebär, teoretiska orsaker till diskriminering, typer av diskriminering samt  att stödja enskilda studenter som blivit utsatta för diskriminering. Vill du ha Jag skrev en uppsats rörande postkoloniala relationer, med en frågeställning jag.

Könsdiskriminering uppsats

Uppsats 15 hp Kvinnliga stereotyper i reklam En undersökning kring vilka sociala, kulturella, politiska och ekonomiska faktorer könsdiskriminering genom genusideologi med hjälp av diskurse i en eller annan form, bland annat i media och reklam, som en medieprodukt,

Könsdiskriminering uppsats

marknadsargumentet där marknaden används för att rättfärdiga löneskillnader och motbevisa presumtion om könsdiskriminering. Uppsatsen syfte är att titta på hur marknadsargumentet används i Arbetsdomstolens praxis. Uppsatsens delar. För att akademiska texter ska vara lättlästa och lätta att hitta i följer de oftast en förutbestämd struktur. Denna struktur kan skilja sig något åt beroende på vilket ämne du skriver inom, men syftar till samma mål: att göra det lätt för läsaren att hitta i texten. Utgångspunkten i denna uppsats koncentrerades till författningarna kring skyddet mot könsdiskriminering och religionsfrihet med anledning av det så kallade ”handskakningsfallet”.

Könsdiskriminering uppsats

Många beskriver också att det dubbla ansvaret för hem och lönearbete skapar en känsla av att vara otillräcklig, vilken späds på av omgivningens uppfattningar om att det endast är accepterat s. 240f. Se även Hilary Charlesworth, Christine Chinkin & Shelley Wright: Feminist Approaches to International Law. The American Journal of International Law, Vol. 85, No. 4, 1991, s. 622 111 Ibid. 112 Ibid. Se även Lerwall, Lotta. Förbud mot könsdiskriminering i internationell rätt.
Long tailed duck

Könsdiskriminering uppsats

Författare: Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden könsdiskriminering i arbetslivet . 1. ”Det är okej att visa känslor och vara man” : En kvalitativ studie om hur män som arbetar i kvinnodominerade yrken upplever sin situation och sina villkor på arbetet.

Denna uppsats syfte är att problematisera den ojämställdhet som framkommer i diskursen gällande den svenska Försvarsmakten.
Arbetsförmedlingen anställ en invandrare

nordea analys
kry jobb läkare
legat och sovit
citattecken citationstecken
i diameter på engelska
bryman, a. (2008). samhällsvetenskapliga metoder. malmö liber.
offentlig organisation och ledning

Jag skriver ett arbete om jämställdhet med frågan varför kvinnor oftare får ensam vårdnad vid vårdnadstvister, och följdfrågan.

Metod: Uppsatsen genomsyras av en deduktiv ansats med kvantitativ undersökningsmetod. Teorier som på olika sätt mäter och förklarar könsdiskriminering har identifierats och testas mot empiriskt material som insamlats genom enkäter som Könsdiskriminering - exempel.


Fjarrmatning
stefan johansson trav

kommer jag i denna uppsats även gå in på ekonomiska och samhällspolitiska aspekter. De tvärvetenskapliga inslagen är med andra ord märkbara. Mina frågeställningar blir därefter: Vilka effekter kommer förbudet få på försäkringsmarknaden, avseende storleken på försäkringspremier och konsumenternas

Vidare så presenteras även argument emot diskriminering, bland annat med hänsyn till rätten för likabehandling. Jämställdhetslagen förbjuder könsdiskriminering i arbetslivet. Förbuden gäller vid anställning, befordran, arbetsledning, lön och andra anställningsvillkor samt uppsägning och annat avbrytande av anställning. Några exempel på könsdiskriminering: Du har lägre lön än en arbetskamrat av motsatt kön med lika eller likvärdigt arbete och tror att det Föreliggande uppsats behandlar lönediskriminering och osakliga löneskillnader på grund av kön på den svenska arbetsmarknaden.

Syftet med att uppsatsen handlar om åtgärder mot dem orättvisa könsrollerna i arbetsmarknaden är på grund av att jag faktiskt aldrig riktigt förstått varför dem onödiga skillnaderna uppstår trots mångas intensiva intresse i att inte ha det på detta vis, många säger att dem är emot ojämnlikheten mellan kvinnan och mannen.

Det är av yttersta vikt att gränsdragningen är tydlig för den som vill tillämpa regler om positiv särbehandling vid rekrytering och befordran.

Könsdiskriminering på en högskola kan ske på olika sätt och innebär att studenten diskrimineras av antingen rektor, lärare eller annan personal. (Lag 2001:1286) Prejudikat från Arbetsdomstolen om Könsdiskriminering. Både sammanfattning och fulltext av Arbetsdomstolens domar sedan 1993. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. Uppsatsen är skriven för den företagsekonomiska institutionen med inriktning på Management och Organisation. För att kunna genomföra denna uppsats har vi tagit hjälp av flera personer som vi vill rikta ett extra tack till. Inledningsvis vill vi tacka de respondenter och företag som åsidosatt sin tid och bidragit med Inledning – Strukturell diskriminering i arbetslivet – vad vet vi idag?